Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy – zwrot produktu

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę (będącą umową zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta), może od niej odstąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia Towaru, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w postanowieniu ust. 5 zdanie ostatnie niniejszego paragrafu.
 2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na formularzu dostępnym na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Meccije.pl pod następującym adresem internetowym: www.Meccije.pl/formularz-zwrotow i dołączeniem go do zwracanego zamówienia albo pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: biuro@Meccije.pl.
 3. Do zachowania terminu określonego w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie powyższego oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób określony w postanowieniach ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta, z którego zostało przesłane oświadczenie o odstąpieniu, zaś w przypadku przesłania tego oświadczenia pocztą tradycyjną – na adres e-mail Klienta podany przy aktywowaniu Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym jest mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient ponadto powinien zwrócić Produkt wraz z opakowaniem w stanie niezmienionym, chyba że zmiana stanowi wynik korzystania z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu, na następujący adres: UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 81 7-10, 02-001, WARSZAWA
  , z dopiskiem „Sklep Meccije.pl – odstąpienie od Umowy”, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zamówienia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot przesyłki z Produktem odbywa się na koszt Klienta.
 6. Po przyjęciu zwrotu Produktu Sprzedawca prześle Klientowi fakturę korygującą.
 7. Zwrot kwoty zapłaconej przez Klienta tytułem ceny zakupu zwracanego Produktu, nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zwróconego zamówienia wraz z formularzem odstąpienia od umowy, poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku niewywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim, w związku z odstąpieniem od Umowy.
 9. W wypadku złożenia przez Sprzedawcę i Klienta zgodnych oświadczeń woli o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem stron, Klient ponosi wszelkie koszty odesłania Produktu na rzecz Sprzedawcy, a Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem wniesionych opłat za Produkt na rzecz Klienta.
 10. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w przypadku: (a) umów zawieranych przez Klientów innych niż Konsumenci, (b) Umów stanowiących podstawę zakupu Produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta zawartej w złożonym przez niego Zamówieniu lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, oznaczonych w Karcie Produktu jako „Produkt na indywidualne zamówienie” oraz (c) Umów stanowiących podstawę zakupu Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, jak również w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za Wady dostarczonego Produktu. W razie stwierdzenia takiej Wady Produktu przez Klienta będącego Konsumentem przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji albo pocztą tradycyjną na następujący adres: UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 81 7-10, 02-001, WARSZAWA, albo pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: biuro@Meccije.pl.
 2. Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził dostarczony Produkt przy jego odbiorze w obecności dostawcy (np. przewoźnika, kuriera itp.) i w razie stwierdzenia jakichkolwiek Wad, braków lub uszkodzeń Produktu sporządził z nim stosowny protokół, a następnie niezwłocznie powiadomił o tym fakcie Sprzedawcę, przesyłając dokładny opis Wady, braku lub uszkodzenia, w sposób określony w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wpłynięcia do Sprzedawcy. Za ustosunkowanie się do reklamacji rozumie się poinformowanie Klienta będącego Konsumentem o jej przyjęciu bądź odrzuceniu, przy czym brak ustosunkowania się w powyższym terminie nie oznacza odrzucenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego Klient będący Konsumentem przesłał Sprzedawcy reklamację, lub inny adres e-mail wskazany przez Klienta będącego Konsumentem w reklamacji.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca rozpatrzy daną reklamację pozytywnie, wówczas odbiera on Produkt od Klienta na własny koszt, zaś Klient jest zobowiązany do należytego spakowania i zabezpieczenia reklamowanego Produktu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu do odesłanego Produktu zaleca się, aby Klient dołączył protokół szkody sporządzony w momencie odbioru Produktu w obecności kuriera, jak również podpisany przez kuriera, o ile został sporządzony.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, Produkt nią objęty zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od Wad w możliwie najszybszym terminie. Jeśli naprawa lub wymiana na towar wolny od Wad będzie niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego Produktu), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu lub zaproponuje mu do wyboru inne Produkty dostępne w Sklepie Meccije.pl.
 6. Mając na uwadze postanowienie § 3 ust. 9 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega niniejszym, iż podstawy reklamacji nie stanowią w szczególności różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Meccije.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora / ekranu / wyświetlacza urządzenia, z którego korzysta Klienta, jak również różnice w faktycznych parametrach Produktów.
 7. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku gdy przyczyną reklamacji jest nieprawidłowo wystawiona faktura (z wyłączeniem postanowień dotyczących odesłania, wymiany lub naprawy Produktu).
 8. Skorzystanie przez Klienta będącego Konsumentem z uprawnień opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień opisanych z § 13 Regulaminu, o ile ujawnione przez Klienta będącego Konsumentem Wady Produktu podlegają gwarancji udzielonej przez jego producenta lub wytwórcę.
 9. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Wady Produktów w odniesieniu do Umów zawartych z Klientami nie będącymi Konsumentami.

 

Zespół Sklepu Meccije.pl

ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANYCH ZAKUPÓW!!!